Szanowni Państwo,

nasza firma – Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych IZOTERMA przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszego dokumentu dowiecie się Państwo w jaki sposób wykorzystujemy posiadane informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziecie tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Wam w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nas.
Niniejsza Polityka Ochrony Danych może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową. Państwa dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania danych przez firmę.

1. Świadczenie usług

Świadczenie usług przez firmę obejmuje następujące działania po stronie firmy:

2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.
Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

4. Czy udostępniamy Państwa dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane zaufanym podmiotom trzecim, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom, z którymi firma zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

5. Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach firma zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia danych.

6. Kontrola nad danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Państwu prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

Możecie Państwo wyrazić albo cofnąć zgodę w punkcie sprzedaży, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

Przysługuje Państwu:

Przysługuje Państwu prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

Ze swoich uprawnień możecie Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Firma w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Państwa żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Państwa tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Państwa żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

7. Przydatne dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest IZOTERMA Zakład produkcji Urządzeń Grzejnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łanach (adres korespondencyjny: ul. Odrzańska 14, 55-002 Łany). Adres poczty elektronicznej administratora to izoterma@izoterma.com.pl. Numer telefonu kontaktowego to +48 71 318 58 95.
Organ nadzoru ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany informacji. Nowa wersja informacji publikowana będzie na stronie internetowej.